Română  English

Kezdőlap   Hírek/Sajtó  Szállás   Program   Szervezők   Résztvevők

Csíkszereda   Marosvásárhely   Sepsiszentgyörgy

 

Székelyföld-konferencia, 2017. április 20-22.

(III. Székely Kongresszus)

 

 

A konferencia programjának tervezett témái és szekciói

 

(A részletes program az egyes helyszíneknek megfelelő menüpont alatt olvasható.)

 

Történelem

A tervezett szekciók célja a jelenlegi székelyföldi történeti kutatásokból kiemelni azokat a témákat, amelyek a közösségi azonosságépítésben és annak intézményesítésében nagy szerepet játszhatnak. Mindezt döntően fiatal szakemberekkel, a kor tudományos színvonalán, lehetőség szerint más régiókkal összehasonlítva és a helyi jelenségekből (esettanulmányokból), a régiós folyamatokból kiindulva szeretnénk körüljárni. A kutatási irányok megjelölése kísérlet arra, hogy tisztázzuk, milyen programszerű alapkutatásokra lenne szükség a Székelyföldön. Mindennek hármas célja lehet: 1. tematizálni a szükségesnek tartott alapkutatások, tanulmánykötetek tudományos kérdésfelvetéseit; 2. mindezt úgy kellene megjeleníteni, hogy a regionális kutatási eredmények beépülhessenek a magyar történetírásba, 3. székelyföldi emlékezet-kultúra intézményesülési folyamatában a hagyományok, történeti jelenségek korszerű értelmezésére kerüljön sor.

Tervezett szekciók: 1) az épített örökség történeti kutatása; 2) hadtörténeti kutatások; 3) modernizációs és fejlesztési politikák; 4) székelyföldi önkép-építés.

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Tervezett időpont: április 22, szombat.

Szekciószervező: Miklós Zoltán (e-mail: mikloszoli@yahoo.com)

 

Székelyföldi értéktár

Magyar nyelvterületen a néprajzi értékek felfedezésével és feltárásával egyidőben indult el azok széleskörű társadalmi hasznosítása, mely egyszerre két ellentétes irányba ható törekvés mentén zajlott: (1) egyrészt a helyi hagyományt nemzetiként azonosították, ami által a feltárt néprajzi értékek és hagyományok távol kerültek az őket létrehozó és használó közösségtől, (2) másfelől a hagyomány lokalizálására egy területhez/tájhoz, egy etnikumhoz, egy közösséghez rendelése, a táji különbségek azonosítása történt meg.

 

A magyar nyelvterületen a 2000-es évektől a (népi) kultúrára örökségként kezdtek tekinteni. Az örökségdiskurzus sajátos oldalhajtásaként értelmezhető az a hungarikum mozgalom, mely a helyi, regionális és nemzeti értékek összegyűjtését és értéktárba rendezését hirdette meg fő célkitűzéseként. A magyarországi hungarikum mozgalomnak a magyar kisebbségi közösségekre történő kiterjesztésének következtében a kulturális értékek számbavétele a Székelyföldön is újabb irányt vett/vesz. Ezzel indokolható, hogy az értékfeltáró mozgalomnak székelyföldi beindítása apropóján szükségesnek ítéltük a Székelyföldön a népi kultúra kutatásának és örökségesítésének az utóbbi évtizedben lezajlott folyamatainak, illetve az értékfeltáró mozgalomnak és ennek a helyi társadalomra és magára a népi kultúrára tett hatásainak a néprajztudomány és az antropológia eszköztárával és fogalmi rendszerével történő vizsgálatát.

 

A Székely Kongresszus értéktárolásról és értékvédelemről szóló panelje(i) tehát arra tesz(nek) kísérletet, hogy – jobbára a néprajzi örökség értékeinek kérdésénél maradva – számba vegyé(k) azokat a paradigmákat és társadalmi, kulturális, valamint mediális kontextusokat, amelyek az elmúlt másfél-két évszázad során meghatározták a székelyföldi néprajzi értékek gyűjtésének, őrzésének/tárolásának, értelmezésének és megjelenítésének, illetve használatának kereteit. Ilyen értelemben a panel(ek) előadásai a székelyföldi értékek témaköréhez elsősorban néprajzi/antropológiai és kultúratudományi szempontból közelítenek.

 

Kiinduló kérdéseink: történeti perspektívából nézve milyen értékfeltáró/értékgyűjtő/megőrző előzményekkel számolhatunk? Ezek milyen fogalmi keretben és milyen szemlélet mentén szerveződtek? Ezek a törekvések korszakonként milyen célokat szolgáltak? A múltból korszakonként mit és hogyan vettek birtokba? Van-e a Székelyföldön egységes értékgyűjtő, illetve értékőrző-koncepció, és ha igen, akkor miben áll ez? Milyen szerkezetek, intézmények, civil szervezetek részvételével (felügyeletével, támogatásával) zajlik ez a munka? Kik az értékgyűjtés és tárolás kulcsemberei, specialistái?  Milyen kihívásokkal kell számolnunk Székelyföldön az értékgyűjtés és értéktárolás terén? Melyek azok a feladatok, amelyekkel a jövőben mindenképpen számolni kell egy hatékony értékgyűjtés és értéktárolás terén, hogy az egy funkcionális, működőképes Székelyföldi Értéktárat eredményezzen?

 

Javasolt témakörök: 1) az értékek muzealizációja, archiválása; 2) értékek és reprezentációk (hogyan alakult a néprajzi/kulturális értékek reprezentációja az irodalomban, művészetekben, a honismereti, illetve a néprajzi munkákban?); 3) az értékek digitalizációja és virtualizációja/értékek az online térben; 4) az értékőrzés/gyűjtés korszakai (milyen gyűjtési módszerek és szelekciós szempontok érvényesülnek korszakonként? kik irányították és kik végezték ezeket a gyűjtéseket?); 5) a megjelenítés és értelmezés paradigmái (hogyan alakult korszakonként és milyen fogalmak mentén zajlott?); 6) a rendszerezés és megjelenítés eszközei (leltár, lista, adatbázis, gyűjtemény, archívum, monográfia, számítógép és internet.

 

A szervezők a fent vázolt kérdésekhez várnak előadásokat és hozzászólásokat. A panelbe az előadás/hozzászólás címével és rövid (maximum 400 szavas) kivonatával (melyhez 5, a téma szempontjából releváns kulcsszót is társítani kell), illetve 10-12 soros biográfiával lehet jelentkezni. Az esetleges túljelentkezés esetén a javaslatokról a szervezőbizottság fog dönteni.

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 15. 1400 óra. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról március 20-án küldünk.

 

A panel keretében elhangzott előadásokat a szervezők tanulmánykötetbe is meg szeretnék jelentetni. A kéziratokat a kötethez legkésőbb október 20-ig várják a kriza@kjnt.ro email címre.

Tervezett helyszín: Marosvásárhely

Szekciószervező: Jakab Zsolt (e-mail: jalbertzsolt@yahoo.com); Vajda András (e-mail: vajdandras@yahoo.com)

 

Nyelvi jogok a Székelyföldön

Románia 2008-ban ratifikálta az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartáját, és aránylag kiterjedt nyelvi jogi rendelkezéseket léptetett érvénybe, azonban nem garantálta a kisebbségi nyelvek hivatalos nyelvként való elismerését. Ezt főképp a 215-ös számú 2001-es, a helyi közigazgatásról szóló törvény szabályozza. A panel célja, hogy bemutassa a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülésének jelenlegi helyzetét a Székelyföldön, valamint, hogy rámutasson, melyek a fő problémák a törvényi keretek végrehajtásában. Emellett megoldási lehetőségeket, a jelenlegi helyzetet jobbító közpolitikai javaslatokat is meg kíván fogalmazni.

Tervezett helyszín: Marosvásárhely

Tervezett időpont: április 22, szombat.

Szekciószervező: Szigeti Enikő (e-mail: szigeti.eniko@cemo.ro); Toró Tibor (e-mail: toro.tibor@gmail.com)

 

Az oktatás helyzete Székelyföldön

A tervezett szekció mind a közoktatás, mind a felsőoktatás tekintetében át kívánja tekinteni a székelyföldi térség problémáit. A problémakatalógus megvitatására oktatáskutatók és gyakorló pedagógusok, oktatási intézményvezetők kapnak felkérést.

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Szekciószervező: Bodó Barna (e-mail: bodobarna1@gmail.com)

 

Népegészségügy Székelyföldön

Poszterszekció

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Szekciószervező: Krizbai Timea (e-mail: timea.krizbai@gmail.com)

 

Az épített örökség helyzete Székelyföldön

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Szekciószervező: Kolumbán Gábor (e-mail: kolumban.gabor@yahoo.co.uk)

 

Közösségi gazdálkodás Székelyföldön

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Szekciószervező: Kolumbán Gábor (e-mail: kolumban.gabor@yahoo.co.uk)

 

A falusi kultúrházak helyzete és funkcióváltása

Tervezett helyszín: Sepsiszentgyörgy

Szekciószervező: Vargha Mihály (e-mail: vargha_mihaly@yahoo.com)

 

A regionalizmus földrajzi és településhálózati vetületei Székelyföldön

Tervezett helyszín: Csíkszereda

Szekciószervező: Kassay János (e-mail: achipro@gmail.com)

 

A régióépítés szerepe a székelyföldi közigazgatásban és önkormányzati működésben

Tervezett helyszín: Csíkszereda

Szekciószervező: Nagy Benedek (e-mail: nbeno@yahoo.com)

 

Vállalkozók és vállalkozások Székelyföldön

Tervezett helyszín: Csíkszereda

Szekciószervező: Geréb László (e-mail: gereb.laszlo@regaprojekt.ro)

 

A vidék és az agrárium szerepe Székelyföld gazdaságában

Tervezett helyszín: Csíkszereda

Szekciószervező: Biró Boróka (e-mail: biro_boroka@yahoo.com)

 

Székelyföld társadalmi állapota

A tervezett szekciók célja a székelyföldi társadalom állapotának bemutatása a térség demográfiai folyamataira, társadalomszerkezetére és az itt élő romákra vonatkozó előadások formájában.

Elsődleges feladatunk egy szakmai látlelet elkészítése az 1989 utáni időszakra összpontosítva. A konkrét cél: a székelyföldi kisrégiók, megragadható társadalmi entitások vizsgálata, helyzetük bemutatása, az erre vonatkozó kutatások áttekintése.

A lehetséges résztémák:

-              Demográfia, mobilitás, migráció (népesség, népességmozgás, elvándorlás).

-              Kistájak, generációk.

-              Városi és falusi népesség, iskolázottság, foglalkozásszerkezet, vagyoni helyzet szerinti különbségek.

-              Székelyföldi romák, konfliktushelyzetek, gazdasági stratégiák, területi szegregáció

A szekciónak lesznek felkért előadói, de a részvétel nyitott. Várjuk mindazoknak a társadalomkutatóknak a jelentkezését, akik a megjelölt témakörökben kutatásokat végeztek, publikáltak. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a tervezett előadás címét és egy 8-10 mondatos rezümét.

Jelentkezési határidő 2017. március 20.

A jelentkezés elfogadásáról március 22-ig visszajelzést küldünk. Az előadóknak szállást, étkezést biztosítunk, utazási költségeket térítünk.

A tervezett időpont: április 21, péntek, 10-18 óra.

Tervezett helyszín: Marosvásárhely, a Sapientia EMTE kampusza.

Jelentkezési címek: gagyijozsef@yahoo.com, t_kiss77@yahoo.com, bibliacsilla@ms.sapientia.ro

Szekciószervező: Gagyi József (e-mail: gagyijozsef@yahoo.com), Kiss Tamás (e-mail: t_kiss77@yahoo.com)